Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2014

macjan
macjan
0584 c903
Amen, brother. Amen.
Reposted fromlevune levune viaKryptonite Kryptonite
macjan
Reposted fromsober sober viaKryptonite Kryptonite
macjan
macjan
3240 e06c 500
Reposted fromliteracja literacja viasistermorphine sistermorphine
macjan
8311 5245
macjan
Reposted fromedwes edwes viacontroversial controversial
macjan
Uciekajmy, mamy jakieś pieniądze, znajdźmy jakiś motel, kupmy odgrzewaną
pizzę z mikrofali i frytki, a przede wszystkim dwie butelki wina, i wejdźmy do wanny,
umyję cię, scałuję z ciebie wszystko, umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i
zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat.
— J.Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frompassionative passionative vianot-alice not-alice
4006 1ffc
Reposted frombwana bwana vianot-alice not-alice
macjan
1068 17e7 500
Reposted fromppiotrus ppiotrus viaRedHeadCath RedHeadCath
macjan
8910 0353 500
Reposted fromwiq wiq viasober sober
macjan
8778 dc15 500
Reposted fromDangerousHope DangerousHope viasober sober
macjan
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viaoll oll
macjan
7882 d377
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaoll oll
macjan
0783 adf2
Reposted fromxawery xawery viaRedPenny RedPenny
macjan
7769 13c9
Reposted fromcontroversial controversial viabudas budas

June 19 2014

macjan
9547 e79b
Reposted fromvladimirputin vladimirputin viabudas budas
macjan
5551 356d
Reposted fromcontroversial controversial viabudas budas
macjan
8352 89f2
Reposted frompiniataClub piniataClub viabudas budas
macjan
1249 68b3
Reposted fromSturmUndDrang SturmUndDrang viabudas budas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl